Us informem que s'han actualitzat els documents bàsics amb comentaris DB-SI, DB-SUA, DB-HR i DB-HS.

Així mateix s'han actualitzat la Guia d'aplicació del DB-HR i el document de suport DA DB-SUA/2 Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents.

A continuació adjuntem els documents:

 

Part I

DB SI Document amb modificacions del RD 173/2010 senyalades

DB SI Document amb comentaris del Ministeri de Foment

DB SUA. Amb comentaris del Ministeri de Foment.

DB HR. Amb comentaris del Ministeri de Foment.

DB HE. Document amb comentaris del Ministeri de Foment (versió març 2016)

DB HS Document amb comentaris del Ministeri de Foment

 

Documents de suport

DA DB-SUA/2 Adequació efectiva de les condicions d'accessibilitat en edificis existents (versió desembre 2016)

 

Guia aplicació DB-HR

Guia d'aplicació DB-HR Protecció al soroll (versió desembre 2016)