Suspesos els terminis d’aplicació de la modificació del Codi Tècnic d’Edificació (CTE)

 

Queda suspès el termini de sis mesos d'aplicació voluntària del RD 732/2019 de 20 de desembre, pel qual es modifica el CTE (aprovat per RD 314/2006 de 17 de març), a causa de l'entrada en vigor del RD 463/2020 de 14 de març en el qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, segons una nota informativa emesa el 2 d'abril.

Al còmput final d'aquest termini d'aplicació voluntària s'haurà d'afegir el període (en dies naturals) corresponent a la durada de l'estat d'alarma als ja estipulats sis mesos, la data de finalització dels quals era el 27 de juny de 2020.

Aquelles obres per a les quals s'hagués obtingut llicència abans del 14 de març de 2020 amb projectes no adaptats al RD 732/2019 hauran de començar en el termini previst en la pròpia llicència més el període corresponent a la durada de l'estat d'alarma, o a falta de previsió, en el termini de sis mesos des de l'atorgament de la llicència més el període corresponent a la durada de l'estat d'alarma. En cas contrari, hauran d'adaptar els seus projectes a les modificacions del CTE aprovades en el RD 732/2019.

Aquelles obres per a les quals s'hagués sol·licitat llicència abans del 14 de març de 2020 i aquesta llicència encara no s'hagués obtingut, amb projectes no adaptats al RD 732/2019, obtindran aquestes llicències una vegada finalitzat l'estat d'alarma, a conseqüència de la suspensió de terminis dels procediments administratius vigent durant aquest període. Aquestes obres hauran de començar en el termini previst en la pròpia llicència, o a falta de previsió, en el termini de sis mesos des de l'atorgament d'aquesta. En cas contrari, hauran d'adaptar els seus projectes a les modificacions del CTE aprovades en el RD 732/2019.