Ajuts als autònoms amb motiu de l'estat d'alarma provocat pel Covid 19

 

Ajuts de la Generalitat de Catalunya

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Només hi poden accedir els autònoms persones físiques, però no els autònoms societaris, ni familiars col·laboradors.

Requisits necessaris

  • No disposar d’ingressos alternatius i amb una base imposable en la darrera declaració de renda igual o inferior a 25.000€
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social
  • Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre de 2020 i de tenir el domicili a Catalunya
  • Haver suspès l’activitat arran del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
  • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la facturació en el mes de març de 2020, comparant-lo amb el mes de març de 2019


Imports dels ajuts

L’import de l’ajut serà entre 100€ i 2.000€ i es calcularà en base el resultat de l’activitat.

Com sol·licitar-lo

Es pot sol·licitar de forma telemàtica a la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació és fins el 3 de maig de 2020, i es resoldrà fins a exhaurir la partida destinada a aquesta ajuda.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència no competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Més informació AQUÍGovern d’Espanya

Hi poden accedir els autònoms persones físiques, els autònoms societaris, i els familiars col·laboradors.

Requisits necessaris

  • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social
  • Estar en situació d’alta al RETA el 14 de març de 2020
  • Haver suspès l’activitat arran del RD 463/2020 de 14 de març, o bé que la facturació del mes de març de 2020 es vegi reduïda en un 75% respecte la mitjana de la facturació del semestre anterior.

Imports dels ajuts

70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. La durada serà d’un mes, que es podria ampliar si es prorroga l’estat d’alarma i aquest té una durada superior a un mes.
Durant el període de percepció d’aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar

Com sol·licitar-lo

A la Mútua col·laboradora, fins al 14 d’abril de 2020

AQUESTS AJUTS SÓN INCOMPATIBLES ENTRE ELLS