La jornada tècnica, destinada a familiaritzar a tècnics de les enginyeries associades a ACI en el món de la refrigeració i el fred industrial, comptà amb la presència de Javier Cano, Director Comercial d’Intarcon i d’Òscar Ambit, Delegat Comercial a Catalunya com a ponents principals i va tenir un format de seminari, articulant‐se al voltant de tres temes:

  • Descripció de les categories de la producció de fred industrial pel que fa als rangs de temperatura i les seves diferents aplicacions (Càmeres frigorífiques, Processos, Sales de treball...)
  • Proposta de mètodes de càlcul de càmeres i instal∙lacions frigorífiques i selecció dels seus materials, fent especial esment dels avantatges de les centrals frigorífiques amb aigua glicolada i les seves aplicacions.
  • Desenvolupament d’instal∙lacions de climatització industrial, la normativa a que estan sotmeses, els seu disseny i càlcul. Un aspecte important que es va destacar per la seva rellevància fou el mètode de transport i difusió de l’aire, incidint en l’ús dels conductes i difusors tèxtils, dels quals es va donar una àmplia descripció de tipologies i aplicacions.

Sovint, entre el nostre col∙lectiu, es coneix molt bé els temes relacionats amb el confort, obviant les tècniques de fred i refrigeració industrial. En aquesta jornada, que va complir sobradament les expectatives dels assistents, INTARCON | GRUPO KEYTER (recentment incorporat com a Socis Protector de l’associació), proporcionà una informació molt valuosa per a incorporar‐nos en un mercat amb un futur prometedor y que requereix, cada cop més, de projectistes molt qualificats.

ACI, seguint amb el seu objectiu de facilitar punts de trobada per als professionals del sector i la generació d’espais de debat sobre aspectes tècnics i d’actualitat, té previst repetir aquest format en futures ocasions.