El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i estableix la suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reiniciarà en el moment que perdi vigència el Reial Decret o, en el seu cas, les pròrrogues que es produeixin.

Per tant, fins l’11 d’abril, com a mínim, no es comptarà el temps en els expedients administratius en curs com poden ser llicències d’obres, sol·licituds a les administracions, concursos, licitacions, recursos administratius, etc.

Des del col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya han preparat un model d'acta de paralització temporal d'obra per que aquells que tenen obres en execució puguin informar els diferents agents implicats sobre la paralització de l'obra.

Alhora el Consell General d'Enginyers Industrials ha editat un document amb  un seguit de propostes d'actuació per a la direcció facultativa i la coordinació de seguretat i salut davant el Covid-19.

Us podeu descarregar els documents en els següents enllaços: