RDL 8/2020, de 17 de març

Resum de mesures que entren en vigor el 18 de març i tindran vigència d’un mes

 

MESURES GENERALS

Hipoteca de l’habitatge habitual.S'estableix una moratòria per a supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència del Covid-19. Durant la moratòria no s'aplicarà cap interès.

Interrupció termini devolució productes.Durant l'Estat d'Alarma o pròrrogues s'interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats en modalitat presencial o on-line.

Pròrroga del DNI.Queda prorrogada per 1 any, fins al dia 13 de març de 2021, la validesa del DNI de les persones majors d'edat titulars d'un document que caduqui des del 14 de març de 2020.

MESURES LABORALS

Treball adistància: avaluació de riscos

Recau en l'empresa adoptar les mesures perquè el treball a distància sigui efectiu, si és tècnica i raonablement possible.

En aquells sectors, empreses o llocs de treball on no estigués previst fins al moment el teletreball, s'entendrà complerta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, amb caràcter excepcional, a través d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la persona treballadora.

Adaptació del’horari i reducció de jornada

Les persones treballadores que acreditin que han de cuidar per Covid-19 a cònjuge - parella de fet, o a altres familiars (consanguinitat 2n grau) poden adaptar la seva jornada i/o reduir-la.

El dret a adaptar la jornada correspon a la persona treballadora, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada. Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

Prestació por cessament d’activitat

Dirigit a treballadors per compte propi o autònoms

Prestació extraordinària, por cessament d’activitat

Import: 70% de la base reguladora

Durada: 1 mes (a partir del 14 de març). Si l’estat d’alarma es prolonga, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi el mateix.

Requisits

 1. Estar afiliats i en alta del Règim Especial d’Autònoms en la data de la declaració del’estat d’alarma.
 2. Acreditar la suspensió de l'activitat o la reducció de la facturació en, almenys, un 75% en relació amb la facturació del semestre anterior.
 3. Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

Suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major

La suspensió de contractes i reduccions de jornada s'entendran per causa de força major si la pèrdua d'activitat és causada directament pel Covid-19 (inclosa declaració estat d'alarma). Haurà d'acreditar-se que implica:

 1. Suspensió o cancel·lació d'activitat
 2. Tancament temporal de locals d'afluència pública
 3. Restriccions en el transport públic, i de la mobilitat de les persones i/o mercaderies
 4. Manca de subministraments que impedeixi continuar amb el desenvolupament de l'activitat
 5. Contagi de la plantilla
 6. Adopció de mesures d'aïllament preventiu decretades per l'autoritat sanitària

Procediment d’un ERTO per causa de força major

 1. S'iniciarà a sol·licitud de l'empresa.
 2. S'acompanyarà d'informe acreditatiu de pèrdua d'activitat a conseqüència del Covid-19, així com de la corresponent documentació.
 3. L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud als treballadors, i traslladar l'informe i documentació als seus representants, si existissin
 4. L'existència de força major haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, que haurà de dictar resolució en un termini de 5 dies des de la sol·licitud.

Cotitzacions Seguretat Social

 • Empreses de menys de 50 treballadors: queden exonerades de l'abonament de l'aportació empresarial.
 • Empreses de 50 treballadors o més: l'exoneració de l'obligació de cotitzar és del 75% de l'aportació empresarial.
 • Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se aquest període com efectivament cotitzat amb caràcter general.
 • L'empresa haurà de sol·licitar l'exoneració, i en aquesta sol·licitud haurà d'identificar als treballadors afectats i els períodes.

Suspensió de contractes i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció

Procediment d'un ERTO per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció relacionada amb el Covid-19:

 1. Si no existeix representació legal dels treballadors, es constituirà una comissió representativa dels mateixos en el termini màxim de 5 dies.
 2. El període de consultes entre l'empresa i la comissió representativa no haurà d'excedir els 7 dies.
 3. L'informe de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social, a sol·licitud de l'autoritat laboral, es dictarà en el termini màxim de 7 dies.

   

Protecció per atur

El treballador afectat per un ERTO tindrà dret a la prestació per atur.

Si dit ERTO és per causa de força major:

 1. Tindrà dret a aquesta prestació, encara que manqui del període de cotització mínim.
 2. El temps en què es percebi la prestació de desocupació no computarà a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts, en cas d’ERTO per causa de força major.
 3. La base reguladora de la prestació es calcularà sobre la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats.
 4. La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball.

Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral previstes en el reial decret llei estaran subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l'activitat.

MESURES FINANCERES

Línia d’avals

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrà concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d'euros. Les condicions aplicables i requisits queden pendents d'establir per Acord de Consejo de Ministros.

Línies ICO

S'amplia en 10.000 milions d'euros el límit d'endeutament net previst per a l'Institut de Crèdit Oficial, amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses.

Això es durà a terme a través de la Línies ICO de finançament, mitjançant la intermediació de les entitats financeres, tant a curt com a mitjà i llarg termini.

Línia de cobertura asseguradora

S'autoritza la creació d'una línia de cobertura asseguradora, atorgada perCESCE, de fins a 2.000 milions d'euros per a crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora.

Beneficiaris: les empreses espanyoles no cotitzades, que:

 • Siguin empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització el negoci internacional de la qual sigui almenys d'un 33% de la seva xifra de negocis, o empreses exportadores regulars (que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys).
 • Que tinguin un problema de liquiditat o falta d'accés al finançament, a causa de l'impacte del Covid-19
 • Queden excloses les empreses en situació concursal o preconcursal, o amb incidències d'impagament amb empreses del Sector Públic, o amb deutes amb l'Administració anteriors al 31/12/19.

Pla accelera

 • Creació del portal Accelera PIME des de Red.es d'informació dels recursos disponibles per a la digitalització, i en concret per a aplicar solucions de teletreball.
 • Oficines de Transformació Digital (assessorament en el procés de digitalització)
 • Programa Accelera PIME-Talent (formació en digitalització de les PIMES).
 • Mesures de suport financer per a la digitalització de les PIMES, mitjançant l'ICO, per a la compra i leasing d'equipament i serveis per a la digitalització, i les solucions de teletreball.

Suspensió de terminis tributaris

 1. S'amplien fins al 30 d'Abril de 2020, els següents terminis, sempre que no hagin conclòs a l'entrada d'aquest Reial decret llei:
  • Venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits.
  • Terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns.
  • Terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària.
  • Terminis per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquests tràmits o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació.
 1. No es procedirà a l'execució de garanties sobre béns immobles des de l'entrada en vigor del present Reial decret llei i fins al 30 d'abril de 2020.
 2. Els terminis de les notificacions que es comuniquin a partir de l'entrada en vigor del present Reial decret llei, s'estenen fins al 20 de maig de 2020, tret que el termini atorgat per la norma general sigui major, i en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.

Termini per a formular els Comptes Anuals

El termini de 3 mesos a comptar des del tancament de l'exercici social per a formular els comptes anuals d'una Societat, queda suspès fins que finalitzi l'Estat d'Alarma, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d'aquesta data.

Sol·licitud de concurs de creditors

Mentre estigui vigent l'estat d'alarma, el deutor que es trobi en estat d'insolvència no tindrà deure de sol·licitar la declaració de concurs.

Fins que transcorrin 2 mesos a comptar des de la finalització de l'estat d'alarma, els jutges no admetran el tràmit de sol·licituds de concurs necessari que s'haguessin presentat durant aquest estat o que es presentin durant aquests dos mesos. Si s'hagués presentat sol·licitud de concurs voluntari, s'admetrà aquest a tràmit, amb preferència, encara que fora de data posterior.