ESTAT D’ALARMA

Es declara l’estat d’alarma a tot el territori nacional d’Espanya per un període de 15 dies naturals a partir del 14 de març (pot prorrogar-se).

Mesures:

 1. Limitació de la llibertat de la circulació de les persones.

 2. Es podran practicar requises temporals de tota mena de béns necessaris i per a la prestació dels serveis de seguretat o dels operadors crítics i essencials.

 3. Se suspènl'activitateducativapresencialen tots els centres (públics i privats) i etapes. Es poden mantenir les activitats educatives a través de modalitats a distància i “on line”,sempre que resulti possible.

 4. Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció:

  • Alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
  • Farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics.
  • Productes higiènics.
  • Premsa i papereria.
  • Combustible per a l'automoció.
  • Estancs.
  • Equips tecnològics i de telecomunicacions.
  • Aliments per a animals de companyia.
  • Comerç per Internet, telefònic o correspondència.
  • Tintoreries i bugaderies.
 1. Se suspèn l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, i dels establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, activitats esportives i d'oci.

 2. Se suspenen les activitats d'hostaleria i restauració (podran prestar-se serveis de lliurament a domicili).

 3. Se suspenen les revetlles, desfilades i festes populars.

 4. Mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies civils i religioses.

 5. Mesures dirigides a reforçar el Sistema Nacional de Salut.

 6. Mesures per assegurar el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

 7. Mesures en matèria de transports.

 8. Mesures per a garantir el proveïment alimentari.

 9. Trànsit duaner: s'atendrà de manera prioritària els productes de primera necessitat.

 10. Garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli i gas natural.

 11. Protecció dels operadors crítics de serveis essencials.

 12. Els mitjans de comunicació social, públics i privats, queden obligats a la inserció de missatges, anuncis i comunicacions que les autoritats competents considerin necessari emetre.

 13. Règim sancionador: l’ incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma serà sancionat conformement a les lleis.