AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Requisits:

 • Els deutes tributaris derivats de presentacions i ingressos compresos entre el 12 de març i el 30 de maig de 2020.
 • Sempre que el deutor sigui persona o entitat amb un volum d'operacions l'any 2019 no superior a 6.010.121,04€.
 • Import global dels deutes a ajornar ha de ser inferior a 30.000€

Condicions de l'ajornament:

 • Termini de 6 mesos
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament
 • Prèvia sol·licitud
 • Deutes ajornables:
  1. Retencions
  2. Pagaments fraccionats de l'Impost de societats
  3. Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits, tret que es justifiqui que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades (IVA principalment)

TERMINIS JUDICIALS I ADMINISTRATIUS

Es suspenen termes i se suspenen i interrompen els terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'estat d'alarma, o si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

El RDL estableix els casos concrets en què no s'aplicarà la interrupció de terminis processals (protecció dels drets fonamentals de la persona, autorització judicial per a l’internament no voluntari per raó de trastorn psíquic, protecció del menor, ...).

Es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'estat d'alarma, o, si s'escau les pròrrogues de la mateixa.

La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic.

La interrupció de terminis no afectarà els procediments i resolucions quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol de les accions i drets quedaran suspesos durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s'adoptin.